500

Fejl under betaling

Når du får denne besked om, at der er sket en fejl under betalingen, kan der være flere årsager, som du kan undersøge. Kan du stadig ikke gennemføre betalingen, er det en god idé at kontakte dit pengeinstitut.

 • Dit betalingskort er ikke tilmeldt 3D Secure, der er et ekstra sikkerhedslag, som ligger ovenpå betalinger med betalingskort. For at kunne betale med Visa eller MasterCard hos Sol og Strand, skal dit betalingskort være tilmeldt Visa Secure eller MasterCard Identity Check.

 • Du tastede forkert, da du skulle indtaste kortnummer/udløbsmåned/udløbsår/kontrolcifre.

 • Der er en begrænsning på, hvor meget du må trække på dit betalingskort.

 • Der er ikke tilstrækkelig dækning på kontoen til, at du kan gennemføre betalingen. Hvis du betaler med et debetkort, kan fremtidige reservationer blokere for, at betalingen går igennem.

 • Du har endnu ikke aktiveret dit betalingskort.

 • Dit betalingskort er spærret.

 • Dit betalingskort er ikke tilmeldt internationale handelstransaktioner.

Prøv at betale igen på dit feriegæstlogin:

Fehler bei der Bezahlung Wenn du diese Meldung erhältst, dass bei der Bezahlung ein Fehler aufgetreten ist, kann es mehrere Gründe geben, die du untersuchen kannst. Kannst du die Zahlung immer noch nicht durchführen, ist es eine gute Idee, deine Bank zu kontaktieren.

 • Deine Karte ist nicht für 3D Secure angemeldet, das eine zusätzliche Sicherheitsebene ist, die zusätzlich zu den Zahlungen mit Kreditkarten besteht. Um mit Visa oder MasterCard bei Sol und Strand bezahlen zu können, muss deine Karte bei Visa Secure oder MasterCard Identity Check angemeldet sein.

 • Du hast dich beim Eingeben der Kartennummer/ Ablaufmonat/ Ablaufjahr/ Prüfziffern vertippt.

 • Es gibt ein Limit, wie viel du mit deiner Kreditkarte abheben kannst.

 • Es gibt nicht genug Deckung auf dem Konto, um die Zahlung durchzuführen. Wenn du mit einer Debitkarte bezahlst, können zukünftige Reservierungen verhindern, dass die Zahlung durchgeht.

 • Du hast deine Kreditkarte noch nicht aktiviert.

 • Deine Kreditkarte ist gesperrt.

 • Deine Kreditkarte ist nicht für internationale Handelstransaktionen angemeldet.

Versuche erneut, für deine Urlaubsunterkunft in deinem Feriengast-Login zu bezahlen.

Error during payment When you receive this message that there has been an error during the payment, there could be several reasons which you can investigate. If you still can't complete the payment, it is a good idea to contact your financial institution.

 • Your payment card is not registered with 3D Secure, which is an additional security layer on top of card payments. In order to pay with Visa or MasterCard at Sol and Strand, your payment card needs to be registered with Visa Secure or MasterCard Identity Check.

 • You entered incorrectly when you had to input the card number/expiry month/expiry year/security digits.

 • There is a limit to how much you can charge to your payment card.

 • There is not sufficient funds in the account for you to complete the payment. If you are paying with a debit card, future reservations may block the payment from going through.

 • You have not yet activated your payment card.

 • Your payment card is blocked.

 • Your payment card is not registered for international trade transactions.

Try to make the payment again in your Sol og Strand Login.